Óvodai beiratkozás

2019. március 25.

Ó V O D A I   B E I R A T K O Z Á S

2019/2020

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA

Sopronkövesd községben a következő időpontokban történik:

2019. április 24. szerda 8-16 óra

2019. április 25. csütörtök 8-16 óra

 

Helye: Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda

 

A beíratással kapcsolatos hasznos tudnivalók

Tájékoztatom Önöket, hogy
2019. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek,
akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Tehát az ő óvodai beíratásuk kötelező.
Továbbá azok jelentkezését is várjuk, akik a nevelési év folyamán
(2019.szept.1. – 2020. május 31. között) tervezik az óvodakezdést.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.                            
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

•a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
•a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
•a gyermek TAJ kártyáját,
•a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
•amennyiben nem sopronkövesdi lakos, úgy a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
•a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
•a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
•amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
•amennyiben gyermeke különleges bánásmódot igénylő, úgy az ezt igazoló szakértői véleményt, dokumentumokat
•nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás időpontját megelőzően nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

                                                                                                     Fülöpné Hidegh Csilla

                                                                                                           óvodavezető

 

Kérem, várjon... Kérem, várjon...